Aan de raad
Hierbij bieden wij u de begroting voor 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 aan op basis van de
uitgangspunten, zoals verwoord in de Kadernota en het collegeprogramma.
De begroting 2022 is gebaseerd op de meicirculaire 2021 en heeft een batig saldo van ruim 1,2 miljoen euro.
Meerjarig is het beeld ook sluitend, maar is sprake van een grillig beeld, waarbij 2024 een tekort toont.
Dit wisselend beeld wordt onder andere veroorzaakt door de compensatie voor de Jeugdhulp, die voor het
jaar 2022 volledig is verwerkt, maar op de langere termijn mede afhankelijk is van het beleid van het nieuwe
kabinet, waardoor behoedzaam is geraamd; temeer daar wijzigingen rond het zogenoemde.woonplaats-
beginsel de nodige onzekerheden met zich meebrengen. Deze onzekerheden spelen ook rond het btw-
compensatiefonds en de herverdeeleffecten van het Gemeentefonds.
Voor het sociaal domein is in deze begroting een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 200.000,-
oplopend tot € 500.000 in 2025. Met name de kosten voor de huishoudelijke hulp blijven nog steeds stijgen.
Ook in deze begroting zijn onder andere noodzakelijke investeringen in ruimtelijk- en gebouwenbeheer,
onderhoud van overige kapitaalsgoederen en onderwijshuisvesting nog niet verwerkt. Wel hebben we
verdergaande bezuinigingen op het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau in onze gemeente
kunnen afwenden en lijkt de financiële impact van de Covid-19 crisis vooralsnog beperkt te zijn. Onze
algemene bestemmingsreserve blijft hierbij boven de kritische ondergrens zitten, waarmee er samen met de
gebonden- en bestemmingsreserves voldoende weerstandsvermogen in takt blijft om risico’s te kunnen
afdekken.
Gelet op de onzekerheden rond de financiële positie beperken wij ons ook dit jaar tot het uitvoeren van
investeringen die wettelijk verplicht en/of strikt noodzakelijk zijn en een aantal noodzakelijke
vervangingsinvesteringen. Kortom, we voeren nog steeds een voorzichtig maar uitgebalanceerd financieel
beleid. Met deze begroting bieden we dan ook voldoende financiële basis in een onzekere tijd, waarbij we
voor het komende jaar een extra bezuinigingsopgave hebben weten te beperken.
Volgend jaar zal er naar verwachting ook meer duidelijkheid ontstaan over de keuzes die we moeten maken
rond vastgoed, ruimtelijk beheer in relatie tot onze visie op dienstverlening. Als er meer zicht is op een
structurele verbetering van onze financiële situatie hebben we ook meer mogelijkheden om te blijven werken
aan onze aantrekkelijkheid als werkgever. Ondanks de huidige onzekerheden rond de financiële middelen
zien we dit met vertrouwen tegemoet, omdat gedurfde keuzes op basis van visie ons nieuwe mogelijkheden
en perspectieven zullen verschaffen en we hebben bewezen flexibel en verantwoordelijk te kunnen zijn.
Sellingen, 28 september 2021
College van Burgemeester & Wethouders.
Leeswijzer
De begroting 2022 geeft een beeld van de financiële positie van de gemeente Westerwolde. Hierbij zijn
zoveel mogelijk landelijke (financiële) ontwikkelingen en daarnaast lokaal (financieel) beleid samengevoegd
vanuit de oude gemeenten. Het komend jaar levert het voldoende uitdaging om het beleid te harmoniseren,
naast alle wettelijke taken die we als gemeente hebben.
In Hoofdstuk 2 wordt onze financiële positie toegelicht. Daarbij wordt nader ingegaan op de
begrotingsuitkomst en de meerjarenraming. Ook wordt aandacht besteed aan de reservepositie en het
meerjareninvesteringsplan.
In de negen programma’s staan de ambities en activiteiten die we in 2022 willen uitvoeren. Het
programmaplan bevat inhoudelijke programma’s en een financieel programma over de algemene
dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in de reserves. Per programma is er een missie en doelstelling
opgenomen. Per programma zijn de volgende drie W-vragen opgenomen, waarbij deze zo specifiek mogelijk
zijn opgenomen.
Wat willen we bereiken? (onze ambities);
Wat gaan we daarvoor doen? (de activiteiten);
Wat mag het kosten? (de begroting).
Tot slot is een aantal verplichte paragrafen in de begroting opgenomen. In deze paragrafen gaan we in op
de lokale heffingen, de risico’s en weerstandsvermogen en de bedrijfsvoering.
Als aparte bijlagen bij deze begroting is een concept ombuigingsplan en meerjareninvesteringsplan
opgenomen. Deze twee bijlagen worden gezamenlijk met de begroting in behandeling genomen.
Wijze van behandeling
Voor de behandeling van de begroting 2022 is de volgende planning opgesteld:
Bespreken concept-programmabegroting 2022 in MT
15/22 september 2021
Eerste bespreking concept-programmabegroting 2022 in college
21 september 2021
Tweede bespreking concept-programmabegroting 2022 in college
28 september 2021
Digitale verzending concept-programmabegroting 2022 aan de raad
29 september 2021
Bespreken concept-programmabegroting met de afstemmingsgroep
13 oktober 2021
financiën
Indiening technische vragen via griffie@westerwolde.nl
20 oktober 2021
(uiterlijk tot 12.00 uur)
Beantwoording en verzending technische vragen aan
28 oktober 2021 (16.00 uur)
griffie@westerwolde.nl
Begrotingsvergadering
3 november 2021
Verzending van programmabegroting 2022 incl. bijlagen aan de
vóór 15 november 2021
Provincie Groningen
Tot slot (voorstel tot besluitvorming)
Wij gaan er van uit de gemeenteraad voldoende informatie en heldere kaders aangereikt te hebben om de
controlerende taak adequaat te kunnen uitvoeren en stellen daarom uw gemeenteraad voor te besluiten tot
vaststelling van de programmabegroting 2022 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2025.
Sellingen, 28 september 2021
College van Burgemeester & Wethouders.