Reservepositie en weerstandsvermogen
5.1 Ontwikkeling algemene reserve vrij besteedbaar
Het eigen vermogen laat per 31 december 2020 de volgende stand zien:
Algemene reserve vrij besteedbaar
3.061.000
Algemene reserve niet vrij besteedbaar
15.804.000
Bestemmingsreserves
2.514.000
Gerealiseerd resultaat 2020
1.635.000
Totaal reserves per 31 december 2020
23.014.000
De Algemene reserve vrij besteedbaar bedraagt ultimo 2020 € 3,061 miljoen. Het verloop is als volgt:
Verloopoverzicht
Saldo Algemene reserve vrij besteedbaar per 1 januari 2021
3.061.000
Mutaties 2021 o.b.v. begroting 2021 en mjr 2022-2024
-1.738.000
Doorgeschoven activiteiten uit 2020
-939.000
Bestemming resultaat 2020
1.635.000
Saldo Algemene reserve vrij besteedbaar per 1 januari 2022
2.019.000
Mutaties 2022 o.b.v. begroting 2021 en mjr 2022-2024
-161.000
Mutaties Kadernota 2022 jaarschijf 2022
-1.211.000
Saldo Algemene reserve vrij besteedbaar per 1 januari 2023
647.000
Mutaties 2023 o.b.v. begroting 2021 en mjr 2022-2024
-5.000
Mutaties Kadernota 2021 jaarschijf 2023
-422.000
Saldo Algemene reserve vrij besteedbaar per 1 januari 2024
220.000
Mutaties 2024 o.b.v. begroting 2021 en mjr 2022-2024
-5.000
Mutaties Kadernota 2021 jaarschijf 2024
-202.000
Saldo Algemene reserve vrij besteedbaar per 31 december 2024 en 2025
13.000
5.2 Ontwikkeling solvabiliteit
Doelstelling Tholen financieel in balans: solvabiliteit is vanaf begrotingsjaar 2022 groter dan 20% (matig).
2021
2022
2023
2024
2025
Eigen vermogen 1 januari
23.014.000
22.011.243
23.433.743
24.408.243
25.562.743
Mutaties
Primitieve begroting 2021 en mjr
-1.467.500
3.495.500
2.338.500
2.645.500
200.000
Begrotingswijzigingen 2021
-348.609
0
0
0
0
Doorgeschoven activiteiten
-1.527.648
0
0
0
0
Kadernota 2022: incidentele budgetten
0
-1.211.000
-422.000
-202.000
0
Corr. winstneming
0
-3.650.000
-2.312.000
-2.394.000
0
Winstneming
2.341.000
2.788.000
1.370.000
1.105.000
970.000
A
Eigen vermogen 31 december
22.011.243
23.433.743
24.408.243
25.562.743
26.732.743
B
Balanstotaal
97.681.000
97.681.000
97.681.000
97.681.000
97.681.000
Solvabiliteit (A/(A+B))
23%
24%
25%
26%
27%
Door de verwachte winstnemingen op grond van de door uw raad vastgestelde grondexploitaties bedraagt de
solvabiliteit in 2022 24%.
5.3 Ontwikkeling weerstandsvermogen
Doelstelling Tholen financieel in balans: ratio weerstandsvermogen is groter dan 1,5.
2021
2022
2023
2024
2025
Beschikbare weerstandscap. 1 januari
18.500.000
20.650.000
23.438.000
24.808.000
26.113.000
Mutaties
Primitieve begroting 2021 en mjr
0
3.650.000
2.312.000
2.594.000
200.000
Corr. winstneming
0
-3.650.000
-2.312.000
-2.394.000
0
Doorgeschoven activiteiten
-191.000
0
0
0
0
Winstneming
2.341.000
2.788.000
1.370.000
1.105.000
970.000
A
Beschikbare weerstandscap. 31
december
20.650.000
23.438.000
24.808.000
26.113.000
27.283.000
B
Benodigde weerstandscapaciteit
2.300.000
2.300.000
2.300.000
2.300.000
2.300.000
Ratio (A/B)
9,0
10,2
10,8
11,4
11,9
De ratio weerstandsvermogen is ruim hoger dan de doelstelling van 1,5. In bovenstaande tabel groeit de ratio tot
11,9 in 2025. De sterke groei van de ratio weerstandsvermogen wordt veroorzaakt door het reserveren van
verwachte winsten uit de grondexploitatie.