3.4 Investeringsagenda
bedragen x € 1.000
Nr.
2022
2023
2024
2025
Scholenbouw Sint-Maartensdijk (naar 2023 en € 2.000.000 hoger)
1
-184
-17
110
110
Scholenbouw Sint-Maartensdijk: MI-vergoeding en huuropbrengsten
1
0
-40
-80
-80
Scholenbouw/dorpshuisfunctie Poortvliet (naar 2023 en € 553.000 hoger)
2
-72
-59
25
25
Nieuwbouw/renovatie OBS De Schalm Stavenisse (2023 en € 130.000 hoger)
2
0
3
6
6
Renovatie Calvijn College Tholen (2025)
2
0
0
0
47
Rolbrug bij keermiddel haven Tholen: 1/3 van € 195.000 (2021)
3
8
8
8
8
Herinrichting Molenvlietsedijk Tholen (2022)
4
18
35
35
35
Uitwerking Mobiliteitsplan (2022)
5
8
15
15
15
Aanschaf banken openbare ruimte (2022)
6
2
5
5
5
Tekstkar voor communicatieve inzetbaarheid (2022)
7
1
3
3
3
Kathodische bescherming damwanden haven Tholen en Sint Philipsland
(2022)
8
4
8
8
8
Vervanging voertuigen en machines GB (2024, 2e deel)
9
0
0
0
8
Vervanging voertuigen GB (2025, 1e deel)
9
0
0
0
6
Totale lasten investeringsagenda
-215
-39
135
196
Korte toelichting:
1.
De onder dit punt genoemde mutaties vloeien voort uit uw raadsbesluit d.d. 11 maart 2021.
2.
De investeringsbedragen voor onderwijshuisvesting zijn aangepast aan het Integraal Huisvestingsplan. Voor
de scholen in Poortvliet is nu een totale investering geraamd van € 3.221.000 (was: € 2.668.000) en voor
OBS De Schalm te Stavenisse een bedrag van € 1.340.000 (was: € 1.210.000). Afschrijving vindt plaats in 40
jaar. Voor de renovatie van het Calvijn College te Tholen is een bedrag geraamd van € 1.341.000.
Afschrijving vindt plaats in 25 jaar.
3.
De onder dit punt genoemde investeringslasten vloeien voort uit uw raadsbesluit d.d. 15 april 2021.
4.
De Molenvlietsedijk is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg en fungeert tevens als belangrijke route
voor
scholieren
op
de
fiets
richting
de
basisscholen
en
het
Calvijn
College.
Het
gedeelte
van
de
Molenvlietsedijk tussen de rotonde Ten Ankerweg en rotonde Zoekweg is reeds heringericht met vrij liggende
fietspaden. Hiermee wordt voor dit gedeelte voldaan aan de eisen die aan een gebiedsontsluitingsweg
worden gesteld. Voor het gedeelte vanaf de rotonde Zoekweg tot aan de nieuw aan te leggen derde
ontsluiting
wordt
niet
voldaan
aan
deze
eisen
en
is
herprofilering
dringend
gewenst.
In
de
programmabegroting 2021 is reeds een bedrag van € 200.000 gevoteerd. Verder is door de provincie
Zeeland eind 2020 een subsidie toegekend van € 160.000. Het schetsontwerp is nog niet doorgerekend,
maar op basis van de ramingen van vorig jaar is een extra bedrag benodigd van circa € 590.000. Afschrijving
vindt plaats in 25 jaar.
5.
In januari 2021 is de Mobiliteitsvisie Tholen 2040 door uw raad vastgesteld. Er wordt momenteel gewerkt aan
een uitwerking in een Mobiliteitsplan 2021-2030. Dit plan wordt later dit jaar ter vaststelling aan uw raad
voorgelegd. Om volgend jaar de uitvoering al ter hand te kunnen nemen is het gewenst een krediet van €
250.000 te beschikbaar te stellen. Afschrijving vindt plaats in 25 jaar.
6.
In deze tijd van corona lopen onze inwoners steeds vaker een ommetje. De bewustwording dat bewegen
goed is om gezondheid en welzijn te bevorderen groeit. Om dit te faciliteren en ook in de toekomst te
stimuleren is het gewenst om in iedere kern 2 á 3 bankjes erbij te plaatsen. De investeringskosten zijn
geraamd op een bedrag van € 45.000. Afschrijving vindt plaats in 10 jaar.
7.
Er wordt nagedacht over een effectievere werkwijze van onkruidbestrijding op verhardingen. Diverse
gemeenten werken met zogenaamde tekstkarren (aanhangwagens met LED informatiebord) die aan het
begin van een kern worden geplaatst om inwoners te informeren dat onkruid wordt bestreden en te motiveren
om hun auto niet op straat te parkeren. Hiermee kan de bestrijding op een effectievere wijze plaatsvinden,
hetgeen een schoner straatbeeld oplevert. Indien we als gemeente een tekstkar aanschaffen kan deze ook
breder ingezet worden: bijvoorbeeld bij calamiteiten, evenementen en verkeersveiligheidscampagnes. De
investeringskosten zijn geraamd op een bedrag van € 45.000. Afschrijving vindt plaats in 10 jaar.
1.
8.
In 2019 is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om kathodische bescherming op de damwand in de
handelshaven van Tholen toe te passen. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de toepassing van kathodische
bescherming de beste manier is om de levensduur te verlengen. Vervolgens is ook naar Sint Philipsland en
Sint Annaland gekeken en zijn er offertes opgevraagd bij twee gespecialiseerde bedrijven. Het voorstel is om
vanaf 2022 aan de slag te gaan met de damwanden in de havens van Tholen en Sint Philipsland en gezien
de aankomende (bouw)ontwikkelingen met de damwand in de haven van Sint Annaland nog even te
wachten. Concreet betekent dit dat voor de toepassing van kathodische bescherming voor de damwand in
Tholen een bedrag nodig is van € 133.000 en voor Sint Philipsland € 101.000. Aangezien voor de haven Sint
Philipsland nog een krediet beschikbaar is van € 67.000, dient dit bedrag aangevuld te worden met € 34.000.
In totaal is er dus een aanvullend investeringskrediet nodig van € 167.000 om kathodische bescherming toe
te passen op de damwanden in Tholen en Sint Philipsland.
2.
9.
Dit betreffen reguliere vervangingsinvesteringen van bedrijfsvoertuigen en machines (Gemeentebedrijf).
Afschrijving vindt plaats in 10 jaar.