Aan de raad
Hierbij bieden wij u de begroting voor 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 aan op basis van de
uitgangspunten, zoals verwoord in de Raadsbrief en het collegeprogramma. De begroting 2021 is gebaseerd
op de meicirculaire 2020 en heeft een nadelig saldo. Meerjarig is het beeld wel sluitend en daarom acht het
college een onttrekking uit de algemene reserve verantwoord, aangezien die als gevolg van verwachte
mutaties in 2021 weer ruimschoots zal worden aangevuld, waardoor voldoende weerstandsvermogen in takt
blijft.
Gelet op onze precaire financiële positie beperken wij ons dit jaar tot het uitvoeren van investeringen ( Mip
projecten) die wij op basis van een wettelijk verplichting en/of strikt noodzakelijk moeten uitvoeren. We
voeren dan ook nog steeds een voorzichtig en uitgebalanceerd financieel beleid . Desondanks vormt deze
begroting een voldoende financiële basis en mede gelet op de onzekere tijd, zonder extra
bezuinigingsopgave voor het komende jaar.
De financiële impact van de Covid-19 crisis op onze strategische programma’s lijkt dan ook vooralsnog
beperkt te zijn. De afgelopen jaren hebben we telkens moeten bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen
en de toenemende kosten in het sociaal domein te kunnen opvangen. Daarbij hebben we onomkeerbare
keuzes en ingrijpende maatregelen uitgesteld evenals noodzakelijke investeringen in het ruimtelijk domein.
Het huidig perspectief van verandering, ontwikkeling en uitvoering brengt ons echter tot het maken van
keuzes die we vanuit de verbinding met de inhoud moeten gaan maken. Meer in het bijzonder zal in 2021
een stevige inzet op het sociaal domein moeten worden gepleegd omdat we niet langer ontkomen aan het
beperken van de uitgaven. De blijvende uitzet daarvan – dit jaar bijna 1 mln. – die opgenomen is in deze
begroting maakt noodzakelijke investeringen op andere terreinen (o.a. huisvesting onderwijs, gebouwen en
onderhoud openbare ruimte) nagenoeg onmogelijk. Ook in 2021 zien we immers de kosten van zorg en
gemeenschappelijke regelingen, zoals de Veiligheidsregio en WSW-bedrijven verder oplopen.
Er zijn daarom ingrijpende maatregelen nodig om alle noodzakelijke investeringen te kunnen bekostigen. Dit
zal grote invloed hebben op ons als gemeente en mogelijk de leefbaarheid voor onze inwoners. We kunnen
ondanks de ingezette lobby niet stil gaan zitten en een verhoging van de algemene uitkering afwachten;
temeer daar de aangekondigde herijking van het Gemeentefonds is uitgesteld.
Het komende jaar zal dan in het teken staan van het nader richting en invulling geven aan onze visie op zorg
en integratie van dienstverlening, waarbij de beperkte financiële kaders ons dwingen tot gedurfde keuzes op
basis van onze leidende principes. We hebben de afgelopen periode bewezen verantwoordelijk en flexibel te
zijn. Hieraan ontlenen we dan ook voldoende vertrouwen om samen deze uitdaging aan te gaan.
Sellingen, 22 september 2020
College van Burgemeester & Wethouders.
Leeswijzer
De begroting 2021 geeft een beeld van de financiële positie van de gemeente Westerwolde. Hierbij zijn
zoveel mogelijk landelijke (financiële) ontwikkelingen en daarnaast lokaal (financieel) beleid samengevoegd
vanuit de oude gemeenten. Het komend jaar levert het voldoende uitdaging om het beleid te harmoniseren,
naast alle wettelijke taken die we als gemeente hebben.
In Hoofdstuk 2 wordt onze financiële positie toegelicht. Daarbij wordt nader ingegaan op de
begrotingsuitkomst en de meerjarenraming. Ook wordt aandacht besteed aan de reservepositie en het
meerjareninvesteringsplan.
In de negen programma’s staan de ambities en activiteiten die we in 2021 willen uitvoeren. Het
programmaplan bevat inhoudelijke programma’s en een financieel programma over de algemene
dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in de reserves. Per programma is er een missie en doelstelling
opgenomen. Per programma zijn de volgende drie W-vragen opgenomen, waarbij deze zo specifiek mogelijk
zijn opgenomen.
Wat willen we bereiken? (onze ambities);
Wat gaan we daarvoor doen? (de activiteiten);
Wat mag het kosten? (de begroting).
Tot slot is een aantal verplichte paragrafen in de begroting opgenomen. In deze paragrafen gaan we in op
de lokale heffingen, de risico’s en weerstandsvermogen en de bedrijfsvoering.
Als aparte bijlagen bij deze begroting is een concept ombuigingsplan en meerjareninvesteringsplan
opgenomen. Deze twee bijlagen worden gezamenlijk met de begroting in behandeling genomen.
Wijze van behandeling
Voor de behandeling van de begroting 2021 is de volgende planning opgesteld:
Bespreken concept-programmabegroting 2021 in MT
9/16 september 2020
Eerste bespreking concept-programmabegroting 2021 in college
15 september 2020
Tweede bespreking concept-programmabegroting 2021 in college
22 september 2020
Digitale verzending concept-programmabegroting 2021 aan de raad
23 september 2020
Bespreken concept-programmabegroting met de afstemmingsgroep
8 oktober 2020
financiën
Indiening technische vragen via griffie@westerwolde.nl
12 oktober 2020
(uiterlijk tot 12.00 uur)
Beantwoording en verzending technische vragen aan
19 oktober 2020 (16.00 uur)
griffie@westerwolde.nl
Commissievergadering
21 oktober 2020
Begrotingsvergadering
4 november 2020
Verzending van programmabegroting 2021 incl. bijlagen aan de
vóór 15 november 2020
Provincie Groningen
Tot slot (voorstel tot besluitvorming)
Wij gaan er van uit de gemeenteraad voldoende informatie en heldere kaders aangereikt te hebben om de
controlerende taak adequaat te kunnen uitvoeren en stellen daarom uw gemeenteraad voor te besluiten tot
vaststelling van de programmabegroting 2021 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2024.
Sellingen, 22 september 2020
College van Burgemeester & Wethouders.